w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Wymiana posadzki” Świetlica Jutrzenka ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 w miejscowości Sielec

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Budowa altany rekreacyjnej w Wiązownicy Małej” ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 w miejscowości Wiązownica Mała

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Zakup materiałów budowlanych” realizowanego w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 w miejscowości Jasień

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Modernizacja boiska sportowego” realizowanego w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 w miejscowości Łukawica

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Zakup systemu monitoringu wraz z montażem przy kompleksie sportowym” realizowanego w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 w miejscowości Koniemłoty.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działkach o nr ewidencyjnym 465/3,465/7 w miejscowości Wiśniowa” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019

Treść zarządzenia

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 272/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 05 grudnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie na wybór inwestora do spółki celowej w celu realizacji programu mieszkaniowego w ramach Rządowego Programu „Mieszkanie plus”.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Wykonanie zamówienia polegającego na powtórzeniu robót budowlanych o podobnym charakterze do zamówienia podstawowego pn: Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszów”.

Treść zarządzenia

W sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania związanego z Konkursem dla szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego pod nazwą „Przesłanie klimatyczne” przyjętego uchwałą nr 188/19 Zarządu WFOŚiGW w Kielcach z dnia 27.08.2019 roku ”.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Wykonanie remontu Autobusu marki AUTOSAN H9 nr rej. TSZ J020”.

Treść zarządzenia

w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Staszowie w sprawie „Rocznego Programu Współpracy gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”

Treść zarządzenia

Program współpracy

Formularz zgłaszania opinii

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Udrożnienie rowów wraz z wymianą przepustów” w miejscowości Grzybów , Krzczonowice w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „ Remont drogi gminnej nr 385229T ul. Zagonie w Kurozwękach od km 0+000 do km 0+655 .”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadań pn:
- „Budowa budynku remizy OSP w Czajkowie Południowym” - wykonanie wieńców, podciągów, stropu, słupów, trzpieni i schodów”;
- „Nadzór inwestorski nad budową budynku remizy OSP w Czajkowie Południowym” - wykonanie wieńców, podciągów, stropu, słupów, trzpieni i schodów”.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Przebudowa drogi nr 385216T ul. H. Kołłątaja w Staszowie od km 0+020 do km 0+052 w zakresie budowy zatok postojowych”

Treść zarządzenia

w sprawie rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu składania wniosków na realizację zadań celu publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie gminy Staszów w 2019 roku.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „ Wykonanie ogrzewania CO w budynku OSP”- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 w miejscowości Czernica

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „ Zagospodarowanie terenu przy stawie” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 w miejscowości Sielec

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadań pn:
- „Dostawa wraz z montażem urządzeń i instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Staszów” realizowana w ramach zadania pn.: „Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury służącej do wytworzenia energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych w budownictwie indywidualnym” - IV ETAP;
- "Wykonywanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Dostawa wraz z montażem urządzeń i instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Staszów" realizowana w ramach zadania pn.: „Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury służącej do wytworzenia energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych w budownictwie indywidualnym”.

Treść zarządzenia

w sprawie zatwierdzenia regulaminu udzielania dofinansowania na realizację zadania pn.: „Realizacja demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Staszów” w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Staszów na lata 2009 - 2032”

Treść zarządzenia

Regulamin

Załącznik nr 1 do regulaminu - wniosek

Załącznik nr 2 do regulaminu - ocena

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Remont mostu nr 35011717 w ciągu drogi gminnej nr 385093T w km 0+117 - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej”

Treść zarządzenia

w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych – Publicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Mostkach w przypadku jego nieobecności

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Rozbudowa ulicy Poziomkowej w Staszowie - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. ”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Budowa kanalizacji deszczowej drogi gminnej zlokalizowanej w Staszowie na działce nr 1510/30- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. ”

Treść zarządzenia

w sprawie: ogłoszenia drugiego otwartego konkursu składania wniosków na realizację zadań celu publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie gminy Staszów w 2019 roku

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: Wykonanie zamówienia polegającego na powtórzeniu robót budowlanych o podobnym charakterze do zamówienia podstawowego pn: „ Renowacja Pałacu w Wiśniowej”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadań pn:
- „Termomodernizacja budynku świetlicy „Jutrzenka” z siedzibą w Wiązownicy Kolonii 90” realizowana w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów”;
- „Nadzór inwestorski nad realizacją zadań:
1) Nr 1 pn.: „Termomodernizacja budynku filii świetlicy „Jutrzenka” z siedzibą w Sielcu”;
2) Nr 2 pn.: „Termomodernizacja budynku świetlicy „Jutrzenka” w Staszowie z siedzibą przy ul. Szkolnej 14”;
3) Nr 3 pn.: „Termomodernizacja budynku filii świetlicy „Jutrzenka” z siedzibą w Wiazownicy Kolonii 90”, realizowanych w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „ Zagospodarowanie placu przy świetlicy” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 w miejscowości Wólka Żabna

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „ Poszerzenie pasa jezdni o ciąg pieszy”- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 w miejscowości Jasień

Treść zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok.

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1 do  zarządzenia

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej

Treść zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok.

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1 do  zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego III Etapu zadania pn:
- „Dostawa wraz z montażem urządzeń i instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Staszów” realizowana w ramach zadania pn.: „Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury służącej do wytworzenia energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych w budownictwie indywidualnym”.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.:„Zadanie nr 1 „Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 2166/11, 2167/9 w Staszowie od km 0+000 do km 0+152,” Zadanie nr 2 „Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 724, 723 w Oględowie od km 0+000 do km 0+150,”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Zadanie nr 1 „Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 743 w Podmaleńcu od km 0+000 do km 0+370”, zadanie nr 2 „Remont drogi gminnej nr 385081 T w Dobrej od km 0+115 do km 0+398.”

Treść zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn:
- Aktualizacja studium wykonalności na potrzeby projektu pn.: „Dostawa wraz z montażem urządzeń i instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Staszów” realizowana w ramach zadania pn.: „Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury służącej do wytworzenia energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych w budownictwie indywidualnym”.

Treść zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok.

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1 do  zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok.

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1 do  zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Przebudowa 3 boisk na boiska wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Staszowie”

Treść zarządzenia