Kierownik: Z-ca Burmistrza dr Ewa Kondek

tel: 15 864 83 61

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pokój nr 105 - I piętro


Do zadań Biura należy w szczególności:

1. inicjowanie i koordynowanie prac dotyczących pozyskiwania funduszy pomocowych,
2. współpraca przy opracowywaniu planów realizacyjnych oraz koordynowanie wykonywania zadań określonych w Strategii Rozwoju Gminy Staszów z Wydziałem Promocji i Informatyki,
3. sporządzanie analiz ekonomicznych i społecznych dotyczących stanu Gminy,
4. koordynowanie realizacji programów społeczno – gospodarczych Unii Europejskiej z sąsiednimi gminami, powiatami, urzędem wojewódzkim oraz marszałkowskim,
5. opracowywanie raportów i analiz dotyczących stanu Gminy,
6. gromadzenie danych statystycznych ilustrujących rozwój Gminy,
7. kreowanie i koordynowanie programów inwestycyjnych,
8. udział w przygotowaniu planów inwestycyjnych Gminy i jej jednostek organizacyjnych,
9. prowadzenie działań mających na celu pozyskiwanie środków do budżetu Gminy,
10. przygotowywanie ofert Gminy w zakresie współdziałania inwestycyjnego i gospodarczego z innymi podmiotami,
11. koordynowanie działań mających na celu zagospodarowanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej leżącej na terenie Gminy,
12. opracowywanie dla potrzeb Głównego Urzędu Statystycznego, Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego oraz innych instytucji i podmiotów informacji, analiz, ankiet, w zakresie danych statystycznych i zjawisk społeczno  gospodarczych dotyczących Gminy,
13. wskazywanie finansowych i organizacyjno – prawnych możliwości zapewnienia środków dla realizacji inwestycji wynikających z przyjętych priorytetów i programów oraz wskazanie inwestorów strategicznych, ewentualnych sponsorów i dysponentów różnego rodzaju funduszy,
14. opracowywanie planów i programów udziału gminy w procesie integracji europejskiej,
15. współpraca z instytucjami europejskimi i administracją państwową w zakresie efektywnego wykorzystania szans rozwojowych,
16. udział w przygotowaniu planów inwestycyjnych Gminy i jej jednostek organizacyjnych,
17. prowadzenie współpracy z wydziałami Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Gminy w celu wykorzystania środków zewnętrznych,
18. pozyskiwanie środków finansowych z Unii Europejskiej i innych źródeł na realizację projektów gminnych,
19. nadzór nad funkcjonowaniem Spółki Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o.,
20. współpraca z Pełnomocnikiem Zespołu ds. Lokalnego Programu Rewitalizacji,
21. współpraca z innymi organizacjami, instytucjami i przedsiębiorstwami wspierającymi rozwój gospodarczy Miasta i Gminy Staszów,
22. czynne uczestnictwo w pracach i spotkaniach na rzecz wspierania przedsiębiorczości na terenie Miasta i Gminy Staszów,
23. współdziałanie z wydziałami merytorycznymi przy realizacji zadań wynikających z uchwały Nr X/77/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Staszów na lata 2015-2025,
24. inicjowanie i koordynowanie nowych przedsięwzięć mających na celu rozwój przedsiębiorczości na terenie Miasta i Gminy Staszów,
25. przygotowywanie ocen, analiz i opinii dla Burmistrza Miasta i Gminy Staszów dotyczących problematyki rozwoju przedsiębiorczości na terenie Miasta i Gminy Staszów,
26. wykonywanie zadań Zespołu Obsługi Inwestora.

 

 

Danuta Batóg

tel: 15 864 83 91

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pokój nr 111 - I piętro

Komendant: Grzegorz Kwietniewski

tel: 15 864 83 15

pokój nr 115 - I piętro

Do zadań pełnomocnika ochrony informacji niejawnych należy:
1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
2. zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,
3. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,
4. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, .
5. prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych mających na celu zapoznanie z:
1. przepisami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych oraz odpowiedzialności karnej, dyscyplinarnej i służbowej za ich naruszenie, w szczególności za nieuprawnione ujawnienie informacji niejawnych,
2. zasadami ochrony informacji niejawnych w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy lub pełnienia służby, z uwzględnieniem zasad zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowania ryzyka,
3. sposobami ochrony informacji niejawnych oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia dla takich informacji lub w przypadku ich ujawnienia,
6. prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających,
7. prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto,
8. przekazywanie odpowiednio ABW lub SKW do ewidencji danych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, na podstawie wykazu, o którym mowa w pkt 7.

Komendant: Joanna Tutak

tel: 15 864 83 13

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pokój nr 4 - parter

 Do zadań Straży Miejskiej należy w szczególności:
1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.
2. czuwanie nad porządkiem i w razie konieczności kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym.
3. kontrola publicznego transportu zbiorowego – w zakresie określonym w art. 45 ust.1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.
4. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń.
5. zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia.
6. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.
7. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych.
8. doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób.
9. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.
10. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb miasta i gminy.