w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów sołtysa Sołectwa Wiśniowa

Treść uchwały

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości

Treść uchwały

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Treść uchwały

Link do aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

Treść uchwały

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i uczniów objętych programem "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

Treść uchwały

w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Staszów

Treść uchwały

Link do aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2014 - 2027

Treść uchwały