w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania, obejmującego wykonanie:
- Zadania nr 1 pn.: „Wykonanie, urządzenie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci za budynkiem OSP w Czajkowie Południowym - sołectwo Czajków Południowy - wykonanie utwardzenia terenu oraz zakup elementów wyposażenia”,
- Zadania nr 2 pn.: „Wykonanie placu zabaw i sceny z altaną przy świetlicy w Wiązownicy Kolonii - so­łectwo Wiązownica Kolonia - wykonanie utwardzenia terenu”,
- Zadanie nr 3 pn.: „Sporządzenie dokumentacji pod budowę placu zabaw oraz zakup i montaż częścio­wego wyposażenia placu zabaw' - sołectwo Łukawica - zakup elementów placu zabaw”,
- Zadanie nr 4 pn.: „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe wokół Szkoły Podstawowej w Wi­śniowej”

Treść zarządzenia

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 241/2011 z dnia 12.12.2011 r. Burmistrza Miasta i Gminy Staszów w sprawie ustalenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumantów finansowo - księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie

Treść zarządzenia

w sprawie określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Staszowie

Treść zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok

Treść zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok

Treść zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok

Treść zarządzenia

w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów jednostek pomocnicznych Miasta i Gminy Staszów

Treść zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej drogi (Krzak - Zagórze) w Wiązownicy Dużej na działce o nr ewidencyjnym 1233.”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: "Wykonanie okresowej (rocznej) kontroli stanu technicznego dróg i mostów na terenie miasta i gminy Staszów"

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komsji d/s odbioru I etapu zadania pn: "Budowa parkingu dla 60 miejsc parkingowych wraz z utwardzeniem terenu oraz budową dwóch zjazdów na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów rn 6190 i 5915/1 w Staszowie

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „ Rozbudowa ulicy Rajskiej w Staszowie.”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „ Przebudowa drogi gminnej ul. Towarowej w Staszowie dł. 1250 mb od km 1+241 do km 2+491” wraz z robotami dodatkowymi

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadań pn.: Przebudowa drogi gminnej „Ziemblice - Niemścice” nr 003754T od km 0+730 do km 1+350,” „Odbudowa drogi gminnej nr 675 w Oględowie od km 0+515 do km 0+955 dl. 440 mb, Odbudowa drogi gminnej nr 675 w Oględowie od km 0+955 do km 1+181 dl. 226 mb,” „Odbudowa drogi gminnej „Wola Osowa nr 8” nr 385063T od km 0+000 do km 0+480 dl. 480 mb i przebudowa od km 0+480 do km 0+490 dl. 10 mb,” „ Przebudowa drogi wewnętrznej w Staszowie nr ewid. 2452 i w Oględowie nr ewid. 665 od km 0+000 do km 0+300,” „Przebudowa drogi wewnętrznej w Oględowie nr 663 od km 0+000 do km 0+260,’’„Odbudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Staszowie dl. 260 m, od km 0+000 do km 0+260”- „Odbudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Staszowie dl. 100 mb, od km 0+260 do km 0+360.”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s wyłonienia wykonawcy w postępowaniu dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro pn.: "Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu", o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.)

Treść zarządzenia

w sprawie powołania komisji d/s odbioru końcowego zadania: Remont dwóch pomieszczeń w budynku UMiG Staszóœ nr 103 i 120

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzania zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów an 2014 rok

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Treść zarządzenia

w sprawie odwołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Treść zarządzenia

w sprawie odwołania zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

Treść zarządzenia

w sprawie powołania zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

Treść zarządzenia

w sprawie ustalenia liczby zastępców Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok

Treść zarządzenia

w sprawie wyznaczenia osób wykonujących czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Bieżące utrzymanie i konserwacja elementów pasa drogowego - naprawa drogi gminnej 003835 T Wiązownica Duża - Granicznik”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój-przebudowa ulic na osiedlu Na Stoku w Staszowie I etap"

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: "Budowa szlaku turystycznego pieszego łączącego Osiedle Oględowska z terenami rekreacyjnymi Zalew nad Czarną - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej"

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: "Wykonanie odwodnienia w części drogi gminnej Nr 003788T w Podmaleńcu poprzez zamontowanie korytek odwadniających w ramach funduszu sołeckiego na 2014 rok.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności oraz likwidacji składników majątkowych stanowiących własność Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: " Budowa hali sportowej z zapleczem, infrastrukturą i wyposażeniem oraz przebudowa istniejącego budynku ZSPSP nr 2 i PG nr 2 w Staszowie" - dokumentacja projektowo - kosztorysowa

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok

Treść zarządzenia

w sprawie ustalenia liczby zastępców Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

Treść zarządzenia

w sprawie odwołania zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: "Kontynuacja budowy "Centrum sportowego obok strażnicy w Wiązownicy Duża (montaż piłkochwytów bocznych na boisku sportowym"

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru zadania pn: "Przebudowa parkingu i chodników na działce nr 5793/2 przy ul. Langiewicza w Staszowie" - I etap.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „ Budowa odcinka drogi gminnej wraz z zatoką postojową , placem manewrowym i kanalizacją deszczową na działkach budowlanych położonych w Staszowie, nr ewid. 6191/10 i 6192/9.”

Treść zarządzenia

w sprawie zlecenia organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok

Treść zarządzenia

w sprawie wyznaczenia zespołów pracowników Urzędu Miasta i Gminy do przeprowadzenia kontroli jakości składu kart do głosowania w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Staszów w ponownym głosowaniu w dniu 30 listopada 2014 roku

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s przeglądu gwarancyjnego zadania pn.:„Termomodernizacja budynków służby zdrowia i oświatowych na terenie Gminy Staszów'' obejmującego:
- termomodernizację budynku Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kurozwękach,
- termomodernizację budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Kurozwękach"

Treść zarządzenia