w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym

Treść uchwały

link do aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego