zmieniającej decyzję środowiskową wydaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 08.04.2019r. znak: IKOŚ.6220.01.2019.II o środowiskowych uwarunkowaniach  realizacji  przedsięwzięcia  pn.:  „Budowa  instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1,17 MW na dz. nr 292, 293 obręb Sztombergi.”

Dokument źródłowy wraz z kartą informacyjną pdf

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Sandomierzu czterech drzew gat. ozdobnych z terenu nieruchomości o nr ewid. 3857, obręb ewid. Staszów.

Dokument źródłowy wniosku wraz z kartą informacyjną pdf

Dokument źródłowy decyzji wraz z kartą informacyjną pdf

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Sandomierzu czterech drzew gat. ozdobnych z terenu nieruchomości o nr ewid. 667, obręb ewid. Oględów.

 

Dokument źródłowy wniosku wraz z kartą informacyjną pdf

Dokument źródłowy decyzji wraz z kartą informacyjną pdf

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 24 lit. f ustawy z dnia 3 października 2008 roku - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 283 z późniejszymi zmianami),
Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych WNIOSKU Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskiego, Zarządu Zlewni w Sandomierzu, w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jednego drzewa gat. ozdobnego z terenu nieruchomości o nr ewid. 291, obręb ewid. Wiązownica Mała.

Z up. BURMISTRZA
dr Ewa Kondek
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy

Dokument źródłowy wniosku wraz z kartą informacyjną pdf

Dokument źródłowy decyzji wraz z kartą informacyjną pdf

Dino Polska S.A., reprezentowanej przez pełnomocnika: Panią Annę Grzegorczyk, w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie pięciu drzew gat. ozdobnych z terenu nieruchomości o nr ewid. 244/19 obręb ewid. Mostki.

Dokument źródłowy wraz z kartą informacyjną pdf

zezwalającej Grupie Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A., na usunięcie z terenu nieruchomości o nr ewid. 1310/2, obręb ewid. Grzybów, czterdziestu czterech drzew gat. brzoza brodawkowata oraz dwunastu drzew gat. topola osika.

Dokument źródłowy wraz z kartą informacyjną pdf

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie Art. 21 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 283 ze zm.)
Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wydaniu DECYZJI ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla
przedsięwzięcia pn: „Budowa kwatery nr 3 wraz z infrastrukturą na terenie funkcjonującego składowiska odpadów komunalnych w Grzybowie gm. Staszów”.

Z up. Burmistrza
dr Ewa Kondek
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy

Dokument źródłowy w formie pliku pdf

O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 24 lit. f ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 283 z późniejszymi zmianami),
Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wydaniu DECYZJI zezwalającej Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, ul. Twarda 6, 00-105 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Andrzeja Wawrylaka, ul. ......., na usunięcie z terenu nieruchomości o nr ewid. 2770/15, obręb ewid. Staszów, pięciu drzew gat. robinia akacjowa oraz dziewięciu drzew gat. topola kanadyjska, oraz DECYZJI nie zezwalającej na usunięcie z terenu nieruchomości o nr ewid. 2770/15, obręb ewid. Staszów, pięciu drzew gat. robinia akacjowa oraz czternastu drzew gat. topola kanadyjska.

Z up. BURMISTRZA
dr Ewa Kondek
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy


O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 24 lit. f ustawy z dnia 3 października 2008 roku - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 283 z późniejszymi
zmianami),
Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych WNIOSKU Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, reprezentowanej przez pełnomocnika: Pana Andrzeja Wawrylaka, w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie trzydziestu trzech drzew gat. ozdobnych z terenu nieruchomości o nr ewid. 2770/15, obręb ewid. Staszów.

Z up. BURMISTRZA
dr Ewa Kondek
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy

Dokument źródłowy wraz z kartą informacyjną pdf

O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2020, poz. 283 ze zm.)
Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych WNIOSKU Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „PROGRES”, Hurtownia Wielobranżowa, Helena Suska, ul. Krakowska 44, 28-200 Staszów, w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 08.04.2019r. znak: IKOŚ.6220.01.2019.II o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1,17 MW na dz. nr 292, 293 obręb Sztombergi”.

Z up. BURMISTRZA
dr Ewa Kondek
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy

Dokument źródłowy wraz z kartą informacyjną pdf

z terenu nieruchomości o nr ewid. 3857, obręb ewid. Staszów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

z terenu nieruchomości o nr ewid. 667, obręb ewid. Oględów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

z terenu nieruchomości o nr ewid. 419, obręb ewid. Wiśniowa Poduchowna

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

dwóch drzew gat. ozdobnych z terenu nieruchomości o nr ewid. 5920/53, obręb ewid. Staszów, dwóch drzew gat. ozdobnych z terenu nieruchomości o nr ewid. 5920/67, obręb ewid. Staszów oraz jednego drzewa gat. ozdobnego z terenu nieruchomości o nr ewid. 5920/185, obręb ewid. Staszów.

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

jednego drzewa gat. ozdobnego, rosnącego na terenie nieruchomości o nr ewid. 5917/98, obręb ewid. Staszów.

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

rosnących na terenie nieruchomości o nr ewid. 398/7, obręb ewid. Koniemłoty.

Treść ogłoszenia wniosku

Treść ogłoszenia decyzji

pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej – elektrowni słonecznej wraz z inwerterami, złączami kablowymi, stacją transformatorową, o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 252 obręb ewid. 0011 Krzywołęcz, w miejscowości Krzywołęcz, gmina Staszów.

Treść ogłoszenia wniosku

Treść ogłoszenia decyzji

gat. ozdobnych, rosnących na terenie nieruchomości o nr ewid. 5796/62, obręb ewid. Staszów.

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na terenie nieruchomości o nr ewid. 295/2, obręb ewid. Grzybów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na terenie nieruchomości o nr ewid. 1352, obręb ewid. Grzybów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

pn. Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 24/1, (obręb 0006) w miejscowości Grzybów, gmina Staszów.

Treść ogłoszenia wniosku

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

rosnących na terenie nieruchomości o nr ewid. 533/1, obręb ewid. Koniemłoty.

Treść ogłoszenia wniosku

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

rosnących na terenie nieruchomości o nr ewid. 1290/4, obręb ewid. Koniemłoty

Treść ogłoszenia wniosku

Treść ogłoszenia decyzji

dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych „GRZYBÓW II” o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Grzybów, gm. Staszów.

Treść ogłoszenia decyzji

dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach 1300/1, 1300/2 w miejscowości Grzybów, gmina Staszów – Grzybów C”.

Treść ogłoszenia decyzji

dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki 1300/1 w miejscowości Grzybów, gmina Staszów – Grzybów A”.

Treść ogłoszenia decyzji

rosnących na terenie nieruchomości o nr ewid. 5886/1, obręb ewid. Staszów

Treść ogłoszenia wniosku

Treść ogłoszenia decyzji

dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa 15 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie nieruchomości usytuowanej w miejscowości Podmaleniec, gmina Staszów, wraz z podziałem istniejącej działki rolnej na działki budowlane oraz działkę pod drogę wewnętrzną”

Treść ogłoszenia decyzji

z terenu nieruchomości o nr ewid. 5909/12, obręb ewid. Staszów (własność: Skarb Państwa), trzynastu drzew gat. ozdobnych z terenu nieruchomości o nr ewid. 5909/10, obręb ewid. Staszów (własność: Województwo Świętokrzyskie, w zarządzie Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach), jednego drzewa gat. ozdobnego z terenu nieruchomości o nr ewid. 5909/14, obręb ewid. Staszów (własność: Skarb Państwa) oraz trzech drzew gat. ozdobnych z terenu nieruchomości o nr ewid. 5893/21, obręb ewid. Staszów (własność: Województwo Świętokrzyskie, w zarządzie Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach).

Treść ogłoszenia wniosku

rosnącego na terenie nieruchomości o nr ewid. 332/6, obręb ewid. Grzybów.

Treść ogłoszenia wniosku

Treść ogłoszenia decyzji

Pana Huberta Sroki w sprawie umorzenia lub pobrania opłaty za usunięcie drzew z terenu nieruchomości o nr ewid. 2083/1, obręb ewid. Staszów, określonych w decyzji: IKOŚ.6131.253.2015.IV z dnia 15.01.2016r.

Treść ogłoszenia informacji

PKN "ORLEN" w sprawie umorzenia lub pobrania opłaty za usunięcie drzew z terenu nieruchomości o nr ewid. 5904/1, 5904/5 oraz 5904/7, obręb ewid. Staszów, określonych w decyzji: IKOŚ.6131.25.2016.IV z dnia 02.02.2016r oraz w zmianach ww. decyzji z dnia 26.04.2016 r. oraz z dnia 27.09.2016r.

Treść ogłoszenia informacji

Treść ogłoszenia decyzji

rosnącego na terenie nieruchomości o nr ewid. 5808/333, obręb ewid. Staszów

Treść ogłoszenia wniosku

Treść ogłoszenia decyzji

pn.: „Budowa kwatery nr 3 wraz z infrastrukturą na terenie funkcjonującego składowiska odpadów komunalnych w Grzybowie gm. Staszów” oraz danych Raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa kwatery nr 3 wraz z infrastrukturą na terenie funkcjonującego składowiska odpadów komunalnych w Grzybowie gm. Staszów”.

Treść ogłoszenia wniosku

rosnących na terenie nieruchomości o nr ewid. 5917/98, obręb ewid. Staszów.

Treść ogłoszenia wniosku

z terenu nieruchomości o nr ewid. 5920/67, obręb ewid. Staszów oraz trzech drzew gat. ozdobnych z terenu nieruchomości o nr ewid. 5920/53, obręb ewid. Staszów.

Treść ogłoszenia wniosku

Treść ogłoszenia decyzji

z terenu nieruchomości o nr ewid. 2083/1, obręb ewid. Staszów

Treść ogłoszenia decyzji

rosnącego na terenie nieruchomości o nr ewid. 5668/6, obręb ewid. Staszów

Treść ogłoszenia wniosku

Treść ogłoszenia decyzji

rosnącego na terenie nieruchomości o nr ewid. 472/6, obręb ewid. Łukawica.

Treść ogłoszenia wniosku

Treść ogłoszenia decyzji

rosnących na terenie nieruchomości o nr ewid. 4055, obręb ewid. Staszów.

Treść ogłoszenia wniosku

Treść ogłoszenia decyzji

z terenu nieruchomości o nr ewid. 5917/98, obręb ewid. Staszów

Treść ogłoszenia decyzji

z terenu nieruchomości o nr ewid. 1590, obręb ewid. Kurozwęki, określonych w decyzji: IKOŚ.6131.256.2016.IV z dnia 22.12.2016r.

Treść ogłoszenia informacji

Treść ogłoszenia decyzji

realizacji przedsięwzięcia pn. „Rekultywacja kwatery nr 1 składowiska odpadów komunalnych w Grzybowie, gmina Staszów”.

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

gat. ozdobnego, rosnącego na terenie nieruchomości o nr ewid. 99, obręb ewid. Mostki

Treść ogłoszenia wniosku

Treść ogłoszenia decyzji

gat. ozdobnych, rosnących na terenie nieruchomości o nr ewid. 5668/6, obręb ewid. Staszów.

Treść ogłoszenia wniosku

Treść ogłoszenia decyzji

pn. Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych „GRZYBÓW II” o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Grzybów, gm. Staszów.

Treść ogłoszenia wniosku

siedmiu drzew gat. ozdobnych z terenu nieruchomości o nr ewid. 1074/18, obręb ewid. Koniemłoty.

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

jednego drzewa gat. ozdobnego z terenu nieruchomości o nr ewid. 1074/17, obręb ewid. Koniemłoty oraz dwóch drzew gat. ozdobnych z terenu nieruchomości o nr ewid. 1074/19, obręb ewid. Koniemłoty.

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki 1300/1 w miejscowości Grzybów, gmina Staszów – Grzybów A”.

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

za usunięcie bez zgody posiadacza nieruchomości drzew z terenu nieruchomości o nr ewid. 188, obręb ewid. Koniemłoty.

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną