w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2020 rok

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn:
- „Wykonanie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zamówienia podstawowego pn: „Termomodernizacja budynku świetlicy „Jutrzenka” w Staszowie z siedzibą przy ul. Szkolnej 14” realizowana w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów”.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej w Staszowie na działce oznaczonej numerem 5801/8 .”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Przebudowa ciągu pieszego ul. Krakowskiej w Staszowie na odcinku 160 m od skrzyżowania z ul. Oględowska/Kościuszki.”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Wykonanie progu zwalniającego z przejściem dla pieszych na ul. Kolejowej w Staszowie w ramach zadania „Wykonanie progów zwalniających na terenie gminy Staszów””.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Bieżące utrzymanie i konserwacja elementów pasa drogowego”.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Wykonanie progu zwalniającego na ul. Rytwiańskiej w Staszowie w ramach zadania „Wykonanie progów zwalniających na terenie gminy Staszów””.

Treść zarządzenia

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Staszowskiego Ośrodka Kultury

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania Wykonanie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zamówienia podstawowego pn: „Remont dróg przy użyciu kruszywa kamiennego”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Rozbudowa instalacji c.o. w pomieszczeniach przedszkola w budynku Pałacu w Wiśniowej” realizowana w ramach zadania pn.: „Renowacja Pałacu w Wiśniowej etap III”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: - ”Wykonanie audytu energetycznego ex-post obejmującego 194 instalacji fotowoltaicznych i 56 instalacji solarnych na terenie gminy Staszów wykonanych w ramach zadani pn.: „Dostawa wraz z montażem urządzeń i instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy” realizowana w ramach zadania pn.: „Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury służącej do wytworzenia energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych w budownictwie indywidualnym”.

Treść zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2020 rok

Treść zarządzenia

Treść załącznika do zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2020 rok

Treść zarządzenia

Treść załącznika do zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Remont mostu – Opalina” – w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Smerdyna na rok 2020.

Treść zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2020 rok

Treść zarządzenia

Treść załącznika nr 1 do zarządzenia

Treść załącznika nr 2 do zarządzenia

w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia w dniu 16 grudnia 2020 r. II rokowań na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grzybów, na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”S.A. oznaczonej nr ewidencyjnym 322/10 oraz III rokowań na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 322/9.

Treść zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2020 rok

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania „ Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę placu zabaw” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020 w miejscowości Gaj Koniemłocki

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn:
”Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn.: „Renowacja Pałacu w Wiśniowej – etap III”.

Treść zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2020 rok

Treść zarządzenia

W sprawie powołania Komisji ds odbioru I etapu zadania pn: „Termomodernizacja budynku UMiG w Staszowie” realizowana w ramach projektu pn.: „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów” w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj” - I etap.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania „ Zagospodarowanie terenu przy ZPO Koniemłoty w ramach funduszu sołeckiego – sołectwo Koniemłoty, Gaj Koniemłocki”

Treść zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2020 rok

Treść zarządzenia

Treść załącznika do zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „ Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy ul. Targowej na odc. od ul. T Kościuszki do mostu na rz. Czarnej w Staszowie .”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Staszowskiego Ośrodka Kultury

Treść zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2020 rok.

Treść zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2020 rok.

Treść zarządzenia

Treść załącznika do zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania „ Wykonanie utwardzenia teremu w ramach rozbudowy budynku Zespołu Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach” z wykorzystaniem funduszu sołeckiego sołectwo Mostki i Sztombergi w ramach „ Rozbudowy budynku Zespołu Placówek Oświatowych- Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach”

Treść zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2020 rok

Treść zarządzenia

Treść załącznika do zarządzenia

w sprawie powołania Komisji ds. przeglądu gwarancyjnego zadania pn: „Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na trenie miasta Staszów”.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Opracowanie dokumentacji technicznej oraz dokumentacji aplikacyjnej dla zadania pn: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” na terenie miasta i gminy Staszów”.

Treść zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2020 rok

Treść zarządzenia

Treść załącznika do zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury” realizowana w ramach projektu pn.: „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów” w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj” - I ETAP

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Wykonanie utwardzenia terenu w ramach rozbudowy budynku Zespołu Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach,” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020 w miejscowości Mostki i Sztombergi.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Wykonanie odwodnienia wiaty śmietnikowej zlokalizowanej w Staszowie przy ul. Poprzecznej na dz. nr 5839/7”

Treść zarządzenia

w sprawie zmiany sposobu pracy i obsługi interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie.

Treść zarządzenia

w sprawie Regulaminu pracy zdalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn:
- „Termomodernizacja budynku OSiR w Staszowie ul. Adama Mickiewicza” realizowana w ramach projektu pn.: „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów” w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj” – I ETAP.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn:
- ”Wykonanie audytów energetycznych ex-post dla budynków użyteczności publicznej: filii świetlicy „Jutrzenka” z siedzibą w Sielcu, świetlicy „Jutrzenka” w Staszowie z siedzibą przy ul. Szkolnej 14, filii świetlicy „Jutrzenka” z siedzibą w Wiązownicy Kolonii 90”.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn:
- „Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – Modernizacja budynku Ratusza – roboty rozbiórkowe poddasza”.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: 1.„Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta - utwardzenie terenu - chodnik ul. Mickiewicza 42 w Staszowie dz. nr ewid. 5917/13”, 2.„P rzebudowa chodników i parkingów na terenie miasta - utwardzenie terenu- chodnik przy przedszkolu Nr 8 w Staszowie dz. nr ewid. 5916/7, 5917/30.”

Treść zarządzenia