w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Staszowie na 2018 rok

Treść uchwały

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Klub Dziecięcy "Świat Dziecka" w Staszowie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Staszów

Treść uchwały

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek "Świat Dziecka" w Staszowie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Staszów

Treść uchwały

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/179/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 9 lutego 2012 roku w sprawie nadania statutu Żłobkowi w Staszowie

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/457/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

Treść uchwały

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2018-2029

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu

Treść uchwały