w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Remont pobocza kostką betonową drogi gminnej nr 385048T w Jasieniu” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022 w miejscowości Jasień.

Treść zarządzenia

w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 229/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 28.11.2019r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Naprawa pokrycia dachowego na altanie przy boisku sportowym w Koniemłotach dz. nr 396/1”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Remont dróg przy użyciu żużla paleniskowego”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Remont dróg przy użyciu kruszywa kamiennego”

Treść zarządzenia

w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu za najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Staszów położonego w Staszowie przy ul. Rynek 1

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Kontrola stanu technicznego dróg”.

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia regulaminu porządku domowego w zasobach mieszkaniowych gminy Staszów z wyłączeniem lokali komunalnych położonych w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadań pn: Zadanie nr 1 – „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią na terenie miejscowości Jasień”, Zadanie nr 2 - „Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Jasień”.

Treść zarządzenia

w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w „Rocznym Programie Współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych pn.: „Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych i turystycznych – opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego”.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, który stanowić będzie forum współpracy i dialogu z samorządami partnerstwa Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa.

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych

Treść zarządzenia

w  sprawie  aktualizacji  rejestru  czynności  przetwarzania  danych  osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Staszów

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla:
1) Zad. Nr 1 pn.: „Miasteczko ruchu drogowego w Staszowie na dz. nr 5917/13”,
2) Zad. Nr 2 pn.: „Pumptruck – rowerowy plac zabaw w Staszowie na dz. nr 5921/8, 5920/227, 5920/228 i 5920/229”; realizowanych w ramach zad pn.: „Budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej na terenie osiedla Wschód”.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Uzupełnienie placu zabaw”w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022 w miejscowości Gaj Koniemłocki.

Treść zarządzenia

w sprawie zatwierdzenia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2022 - 2024

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1 do zarządzenia

Tabela nr 1

Tabela nr 2

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok.

Treść zarządzenia

Treść załącznika nr 1

Treść załącznika nr 2

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok.

Treść zarządzenia

Treść załącznika do zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok.

Treść zarządzenia

Treść załącznia nr 1

Treść załącznia nr 2

Treść załącznia nr 3

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok.

Treść zarządzenia

Treść załącznika do zarządzenia

w sprawie: określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla:
- podinspektora ds. zamowień publicznych w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie,
- referenta ds. gospodarki gruntami w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania komisji stypendialnej na rok 2022

Treść zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok.

Treść zarządzenia

Treść załącznie nr 1

Treść załącznie nr 2

Treść załącznie nr 3

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok.

Treść zarządzenia

Treść załącznika nr 1

Treść załącznika nr 2

Treść załącznika nr 3

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok.

Treść zarządzenia

Treść załącznika nr 1

Treść załącznika nr 2

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok.

Treść zarządzenia

Treść załącznika nr 1

Treść załącznika nr 2

Treść załącznika nr 3

w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych i wyposażenia stanowiącego własność Gminy Staszów

Treść zarządzenia

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w „Rocznym Programie Współpracy gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.

Treść zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok.

Treść zarządzenia

Treść załącznika nr 1

Treść załącznika nr 2

w sprawie ustalenia planu finansowego rachunków wydzielonych środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19

Treść zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok.

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1 do zarządzenia

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Staszów

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1 do zarządzenia

Załącznik nr 2 do zarządzenia

w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Staszów w 2022 roku.

Treść zarządzenia

w sprawie nieodpłatnego przekazania środk ów trwałych i wyposażenia stanowiącego własność Gminy Staszów

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia sprzedaży w trybie aukcji samochodu osobowego stanowiącego własność Gminy Staszów.

Treść zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok.

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1 do zarządzenia

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na realizację zadań celu publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie gminy Staszów w 2022 roku

Treść zarządzenia