Treść informacji

I N F O R M A C J A o wyniku ustnego przetargu nieograniczonego
Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity:Dz.U. z 2021 r. poz. 2213) informuję, że w dniu 11 października 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę rolnej nieruchomości gruntowej, położonej w Grzybowie oznaczonej nr ewidencyjnym 998/2 o pow. 1,7518 ha (KW KI1A/00032479/7), która zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Staszów leży na obszarze użytków zielonych wyłączonych z zabudowy.
Nieruchomość została przeznaczona do dzierżawy na cele rolne na okres do dnia 31 sierpnia 2025 r.
Czynsz dzierżawny wywoławczy, wyliczony z klas użytków wchodzących w skład ww. nieruchomości, tj. PsIII, RIIIb, RIVa, został ustalony na 566 kg pszenicy rocznie, a minimalne postąpienie zostało ustalone na 1% ww. czynszu dzierżawnego wywoławczego (w zaokrągleniu), tj. 6 kg.
W wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie zostały wpłacone dwa wadia.
Jedno wadium podlegało odrzuceniu.
W związku z powyższym w przetargu brał udział jeden uczestnik.
W wyniku licytacji jako dzierżawca przedmiotowej nieruchomości wyłoniony został Pan Wojciech Frelian.
Czynsz dzierżawny wynosić będzie 572 kg pszenicy rocznie, płatny w mierniku pieniężnym, odpowiednio do średniej krajowej ceny pszenicy publikowanej przez Prezesa GUS za I i II półrocze danego roku kalendarzowego, w dwóch ratach, tj. ok. 875,00 zł w przeliczeniu na dzień przetargu.

BURMISTRZ
mgr Leszek Kopeć

Pełna treść informacji [wersja pdf]