w sprawie ogłoszenia o naborze kandydata do wskazania przez podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania praw z udziałów jako kandydata na członka Rady Nadzorczej w Spółce działającej pod firmą: Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Treść zarządzenia

Zgłoszenie i oświadczenia

Klauzula informacyjna

O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 247 ze zm.)
Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wydaniu DECYZJI orzekającej brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych OGLĘDÓW III do 1,0 MW każda, o łącznej mocy do 16 MW, zlokalizowanych w miejscowości Oględów, gm. Staszów, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą, w tym z magazynem energii, z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości, realizowanego na działkach o nr 176/2, 176/3, 176/4, 176/5 obręb Oględów”.

Z up. BURMISTRZA
dr Ewa Kondek
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy

Dokument źródłowy [wersja pdf]

Treść ogłoszenia wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia

Treść ogłoszenia wraz z kartą inforacyjną

O G Ł O S Z E N I E


Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 247 ze zm.)
Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wydaniu DECYZJI orzekającej brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW, zlokalizowanych w miejscowości Smerdyna, gm. Staszów wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą, w tym z magazynem energii, z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości, planowanego na nieruchomościach o nr ewid. 107, 607/4, 91, 606, 607/3, obręb Smerdyna”.

BURMISTRZ
mgr Leszek Kopeć

Dokument źródłowy [wersja pdf]

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2021, poz. 247 ze zm.)
Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych WNIOSKU EPLANT 65 Sp. z o. o. ul. Salwatorska 14/310, 30-109 Kraków, działającej przez pełnomocnika, Panią Igę Kwiatkowską, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa kompleksu odrębnych farm
fotowoltaicznych Smerdyna II do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 2 MW, zlokalizowanych w miejscowości Smerdyna, gm. Staszów wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą, w tym z magazynem energii, z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości, realizowanego na działkach o nr ewid. 608, obręb Smerdyna”.

BURMISTRZ
mgr Leszek Kopeć

Dokument źródłowy [wersja pdf]

z terenu nieruchomości o nr ewid. 667, obręb ewidencyjny Oględów

Treść ogłoszenia WNIOSKU wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia DECYZJI wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia WNIOSKU

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych WNIOSKU w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej na dz. nr 256/2 w obrębie Wiązownica Mała, gmina Staszów"

Treść ogłoszenia

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 5 MW, w 5 etapach: etap I- moc do 1 MW, etap II – moc do 1 MW, etap III – moc do 1 MW, etap IV – moc do 1 MW, etap V – moc do 1 MW, wraz z infrastrukturą towarzysząca, w szczególności: kontenerowymi stacjami trafo, urządzeniami towarzyszącymi, w tym do zasilania awaryjnego, przyłączami do sieci SN, oświetleniem i niezbędnymi instalacjami elektrycznymi.

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

na terenie nieruchomości o nr ewid. 240/2, 240/5, obręb ewid. Mostki

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW, zlokalizowanych w miejscowości Smerdyna, gm. Staszów wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą, w tym z magazynem energii, z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości”.

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

w sprawie usunięcia bez wymaganego zezwolenia drzewa, rosnącego na terenie nieruchomości o nr ewid. 51/1, obręb ewid. Lenartowice.

Dokument źródłowy wniosku wraz z kartą informacyjną pdf

Dokument źródłowy decyzji wraz z kartą informacyjną pdf

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Uruchomienie destylarni wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej na działce o nr ewid. 2/4 obręb nr 0012 w miejscowości Kurozwęki, gmina Staszów, w ramach realizacji projektu pn.: „ Destylarnia Popiel – Kurozwęckie Alkohole”.

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie dwóch drzew gat. ozdobnych, rosnących na terenie nieruchomości o nr ewid. 6030/5, obręb ewid. Staszów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie czterech drzew gat. ozdobnych z terenu nieruchomości o nr ewid. 5917/101, obręb ewid. Staszów oraz siedmiu drzew gat. ozdobnych z terenu nieruchomości o nr ewid. 5920/191, obręb ewid. Staszów.

Dokument źródłowy wniosku wraz z kartą informacyjną pdf

Dokument źródłowy decyzji wraz z kartą informacyjną pdf

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie dziesięciu drzew gat. ozdobnych, rosnących na terenie nieruchomości o nr ewid. 295/2, obręb ewid. Ponik.

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2021, poz. 247)

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych WNIOSKU ELPLANT 12 Sp. z o. o. ul. Salwatorska 14/310, 30-109 Kraków, działającej
przez pełnomocnika, Panią Igę Kwiatkowską, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.„Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 8 MW, zlokalizowanych w miejscowości Podmaleniec, gm. Staszów, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą, w tym z magazynem energii, z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości”.

Z up. BURMISTRZA
dr Ewa Kondek
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

w sprawie umorzenia lub pobrania opłaty za usunięcie drzew oraz krzewów z terenu nieruchomości  o  nr  ewid.  4319/13,  obręb  ewid.  Staszów

Dokument źródłowy decyzji wraz z kartą informacyjną pdf

Dokument źródłowy decyzji wraz z kartą informacyjną [wersja pdf]

w sprawie umorzenia lub pobrania opłaty za usunięcie drzew z terenu nieruchomości o nr ewid. 5792/5, obręb ewid. Staszów

Dokument źródłowy decyzji wraz z kartą informacyjną pdf

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie czterech drzew gat. ozdobnych z terenu nieruchomości o nr ewid. 162/1, obręb ewid. Niemścice.

Dokument źródłowy decyzji wraz z kartą informacyjną pdf

zezwalającej OSP Niemścice, na usunięcie z terenu nieruchomości o nr ewid. 162/1, obręb ewid. Niemścice, czterech drzew gat. ozdobnych.

Dokument źródłowy decyzji wraz z kartą informacyjną pdf

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskiego, Zarządu Zlewni w Sandomierzu w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie trzech drzew gat. ozdobnych z terenu nieruchomości o nr ewid. 3857, obręb ewid. Staszów.

Dokument źródłowy wniosku wraz z kartą informacyjną pdf

Dokument źródłowy decyzji wraz z kartą informacyjną pdf

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wydaniu DECYZJI orzekającej brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie urządzenia wodnego, tj. studni S1/35, służącej do poboru wody podziemnej dla potrzeb nawadniania upraw”.

Dokument źródłowy decyzji wraz z kartą informacyjną pdf

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 283 ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów


podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji orzekającej brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.:
„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną, obręb Staszów, gmina Staszów”.
Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji oraz z zamierzeniami inwestycyjnymi Wnioskodawcy zawartymi w niezbędnej dokumentacji, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu w Krakowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie , które znajdują się w aktach sprawy, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (pokój nr 7 ).

Z up. Burmistrza
dr Ewa Kondek
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy

Dokument źródłowy pdf

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa kładki nad rz. Kacanka przy drodze wojewódzkiej nr 757 w miejscowości Mostki”.

Dokument źródłowy wniosku wraz z kartą informacyjną pdf