w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2021 rok.

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1 do zarządzenia

Załącznik nr 2 do zarządzenia

 

w sprawie wyboru długości okresu wyliczania relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Bieżące utrzymanie i konserwacja elementów pasa drogowego”.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania dyrektora Staszowskiego Ośrodka Kultury

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn:
„Przebudowa terenu rekreacyjno - sportowego na działkach o nr ewidencyjnym 1359,1376, 1377 – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowe” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021 w miejscowości Wiązownica Duża.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia kandydata na stanowisko Audytora Wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Remont świetlicy”w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021 w miejscowości Dobra.

Treść zarządzenia

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie za święto przypadające w dniu 1 stycznia 2022 r. tj. święto przypadające w innym dniu niż niedziela.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji ds. Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Staszów

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn:
„Budowa altany rekreacyjnej”opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021 w miejscowości Poddębowiec.

Treść zarządzenia

dotyczące wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu nr 15/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie nadania Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie

Treść zarządzenia

w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych – Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki i Przedszkola w Koniemłotach w przypadku jego nieobecności

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn:
„Budowa mini siłowni przy obiekcie sportowym w sołectwie Kopanina”
„Budowa mini siłowni zewnętrznej przy OSP w Smerdynie”
„ Zakup siłowni zewnętrznej wraz z montażem”w sołectwie Ziemblice.
„Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznych” sołectwo Mostki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021 w miejscowościach Kopanina, Mostki, Smerdyna, Ziemblice.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Zespołu ds. projektu pn.: "Budowa portu multimodalnego w Grzybowie"

Treść zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2021 rok

Treść zarządzenia

Treść załącznika do zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2021 rok

Treść zarządzenia

Treść załącznika nr 1 do zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Doposażenie placu zabaw”w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021 w miejscowości Dobra.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Modernizacja budynku Ratusza w Staszowie”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działkach o nr ewidencyjnym 465/3 i 465/7 – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej boiska sportowego” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021 w miejscowości  Wiśniowa

Treść zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2021 rok

Treść zarządzenia

Treść załącznika nr 1 do zarządzenia

w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z sal świetlicy w Placówce Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”

Treść zarządzenia

w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z sal świetlicy w Placówce Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn:
„Wyposażenie placu zabaw - kontynuacja”w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021 w miejscowości Gaj Koniemłocki.
„Zakup i montaż trzech ławek betonowych + stół betonowy” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021 w miejscowości Krzywolęcz.

Treść zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2021 rok

Treść zarządzenia

Treść załącznika do zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Bieżące utrzymanie i konserwacja elementów pasa drogowego”.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn:
„Zakup i montaż korytek w rowach”w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021 w miejscowości Lenartowice.

Treść zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2021 rok

Treść zarządzenia

Treść załącznika nr 1 do zarządzenia

Treść załącznika nr 2 do zarządzenia

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu dla inspektora ds. drogownictwa w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.

Treść zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2021 rok

Treść zarządzenia

Treść załącznika nr 1 do zarządzenia

Treść załąćznika nr 2 do zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2021 rok

Treść zarządzenia

Treść załącznika nr 1 do zarządzenia

Treść załącznika nr 2 do zarządzenia

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Gminie Staszów.

Treść zarządzenia

w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Staszowie w sprawie „Rocznego Programu Współpracy gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”

Treść zarządzenia

Treść załącznika nr 1

Treść załącznika nr 2

Roczny Program Współpracy gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok

Formularz zgłaszania opinii

w sprawie nieodpłatnego przekazania środk ów trwałych i wyposażenia stanowiącego własność Gminy Staszów

Treść zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2021 rok

Treść zarządzenia

Treść załącznika do zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Kontrola stanu technicznego dróg”.

Treść zarządzenia

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 28/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej, zmienionego Zarządzeniem Nr 126/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 roku

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn:
„Oczyszczenie rowów na terenie sołectwa”w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021 w miejscowości Ponik.

Treść zarządzenia