INFORMACJA

Urząd Miasta i Gminy w Staszowie informuje, iż w godzinach pracy Urzędu w Biurze Obsługi Klienta są udostępniane nieodpłatnie do wglądu oraz do pobrania w wersji elektronicznej (za odpłatnością) Dzienniki Ustaw, Monitor Polski oraz akty prawa miejscowego.

W przypadku pobrania w formie elektronicznej na płycie CD, DVD lub wydruków aktów prawnych i innych aktów normatywnych, udostępnienie żądanych informacji następuje zgodnie z cennikiem opłat, przyjętym Zarządzeniem Nr 171/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów.

(Podstawa prawna: art. 26 ust. 2, art. 28a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j. t. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.).