O G Ł O S Z E N I E

W dniu 25 lutego 2020 r. (wtorek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Złożenie ślubowania przez radnego Rady Miejskiej w Staszowie.
3. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28 stycznia 2020 r.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2020 rok – projekt nr 228/20,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2020 – 2031 – projekt nr 229/20,
c) wprowadzenia regulaminu oraz ustalenia cennika usług na Cmentarzu Komunalnym w Staszowie – projekt nr 224/20,
d) wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej do Komisji stypendialnej w 2020 roku – projekt nr 222/20,
e) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej – projekt nr 223/20,
f) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Staszowie na 2020 rok – projekt nr 227/20,
g) pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej – projekt nr 220/20,
h) pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej – projekt nr 221/20,
i) rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego i przekazania petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa – projekt nr 225/20,
j) rozpatrzenia petycji z dnia 6 grudnia 2019 r. - projekt nr 226/20.
6. Wolne wnioski w tym:
- informacja Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z działalności za okres od 27.01.2020 r. do 21.02.2020 r.
7. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Staszowie
(-) Ireneusz Kwiecjasz