O G Ł O S Z E N I E


W dniu 28 stycznia 2020 r. (wtorek) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się XX SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 30 grudnia 2019 r.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2020 rok – projekt nr 218/20,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2020 – 2031 – projekt nr 219/20,
c) zmiany Uchwały nr XVII/149/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Staszowie i nadania statutu – projekt nr 213/20,
d) określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w gminie Staszów na rok szkolny 2019/2020 – projekt nr 212/20,
e) przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standarty jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane – projekt nr 214/20,
f) przyznania pierwszeństwa w nabywaniu budynków użytkowych ich najemcom oraz wyrażenia zgody na ich zbycie wraz z gruntem niezbędnym do racjonalnego z nich korzystania – projekt nr 215/20,
g) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – projekt nr 216/20,
h) wyrażenia zgody na sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego – projekt nr 217/20.
5. Wolne wnioski w tym:
- informacja Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z działalności za okres od 27.12.2019 r. do 24.01.2020 r.
6. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Staszowie
(-) Ireneusz Kwiecjasz