O G Ł O S Z E N I E


W dniu 26 listopada 2019 r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 23 października 2019 r.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Uchwały Nr IV/37/2018 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na 2019 rok oraz dotacji przedmiotowej na 2019 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie – samorządowego zakładu budżetowego – projekt nr 191/19,
b) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok – projekt nr 192/19,
c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019 – 2029 – projekt nr 193/19,
d) określenia stawek podatku od nieruchomości – projekt nr 186/19,
e) obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Staszów – projekt nr 187/19,
f) utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Staszowie i nadania statutu – projekt nr 196/19,
g) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Staszów – projekt nr 185/19,
h) przyjęcia Strategii Rozwoju Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019 – 2028 – projekt nr 194/19,
i) Rocznego Programu Współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok – projekt nr 195/19,
j) określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym
jest gmina Staszów, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia – projekt nr 189/19,
k) określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Staszów, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia – projekt nr 190/19,
l) przyznania pierwszeństwa w nabywaniu budynków użytkowych ich najemcom oraz wyrażenia zgody na ich zbycie wraz z gruntem niezbędnym do racjonalnego z nich korzystania – projekt nr 188/19,
m) utraty mocy obowiązującej uchwały Nr VI/46/03 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 25 kwietnia 2003 r. - projekt nr 162/19,
n) statutu sołectwa Czajków Południowy – projekt nr 121/19,
o) statutu sołectwa Czajków Północny – projekt nr 122/19,
p) statutu sołectwa Czernica – projekt nr 123/19,
q) statutu sołectwa Dobra – projekt nr 124/19,
r) statutu sołectwa Gaj Koniemłocki – projekt nr 125/19,
s) statutu sołectwa Grzybów – projekt nr 126/19,
t) statutu sołectwa Jasień – projekt nr 127/19,
u) statutu sołectwa Koniemłoty – projekt nr 128/19,
v) statutu sołectwa Kopanina – projekt nr 129/19,
w) statutu sołectwa Krzywołęcz – projekt nr 130/19,
x) statutu sołectwa Krzczonowice – projekt nr 131/19,
y) statutu sołectwa Kurozwęki – projekt nr 132/19,
z) statutu sołectwa Lenartowice – projekt nr 133/19,
aa) statutu sołectwa Łaziska – projekt nr 134/19,
ab) statutu sołectwa Łukawica – projekt nr 135/19,
ac) statutu sołectwa Mostki – projekt nr 136/19,
ad) statutu sołectwa Niemścice – projekt nr 137/19,
ae) statutu sołectwa Oględów – projekt nr 138/19,
af) statutu sołectwa Poddębowiec – projekt nr 139/19,
ag) statutu sołectwa Podmaleniec – projekt nr 140/19,
ah) statutu sołectwa Ponik – projekt nr 141/19,
ai) statutu sołectwa Sielec – projekt nr 142/19,
aj) statutu sołectwa Smerdyna – projekt nr 143/19,
ak) statutu sołectwa Stefanówek – projekt nr 144/19,
al) statutu sołectwa Sztombergi – projekt nr 145/19,
am)statutu sołectwa Wiązownica Duża – projekt nr 146/19,
an) statutu sołectwa Wiązownica – Kolonia – projekt nr 147/19,
ao) statutu sołectwa Wiązownica Mała – projekt nr 148/19,
ap) statutu sołectwa Wiśniowa – projekt nr 149/19,
aq) statutu sołectwa Wiśniowa Poduchowna – projekt nr 150/19,
ar) statutu sołectwa Wola Osowa – projekt nr 151/19,
as) statutu sołectwa Wola Wiśniowska – projekt nr 152/19,
at) statutu sołectwa Wólka Żabna – projekt nr 153/19,
au) statutu sołectwa Zagrody – projekt nr 154/19,
av) statutu sołectwa Ziemblice – projekt nr 155/19,
aw) statutu osiedla nr 1 „Północ” – projekt nr 156/19,
ax) statutu osiedla nr 2 „Ogrody” – projekt nr 157/19,
ay) statutu osiedla nr 3 „Stare Miasto” – projekt nr 158/19,
az) statutu osiedla nr 4 „Staszówek” – projekt nr 159/19,
ba) statutu osiedla nr 5 „Wschód” – projekt nr 160/19,
bb) statutu osiedla nr 6 „Oględowska” – projekt nr 161/19.
5. Wolne wnioski w tym:
- informacja Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z działalności za okres od 22.10.2019 r. do 22.11.2019 r.
6. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Staszowie
(-) Ireneusz Kwiecjasz