O G Ł O S Z E N I E


W dniu 23 sierpnia 2019 r. (piątek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 24 lipca 2019 r.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok – projekt nr 110/19,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019 – 2029 – projekt nr 111/19,
c) przystąpienia Gminy Staszów do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich – projekt nr 118/19,
d) powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników – projekt nr 114/19,
e) zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników – projekt nr 115/19,
f) wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej do Komisji stypendialnej w 2019 roku - projekt nr 113/19,
g) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania - projekt nr 112/19,
h) wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomosci – projekt nr 116/19,
i) wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości gruntowej – projekt nr 117/19,
5. Wolne wnioski i zapytania w tym:
- informacja Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z działalności za okres od 23.07.2019 r. do 21.08.2019 r. i realizacji interpelacji i zapytań radnych.
6. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Staszowie
(-) Ireneusz Kwiecjasz