Uchwała Nr 21/2018

Miejskiej Komisji Wyborczej w Staszowie

z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Staszowie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego

zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 178 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz § 3 ust. 2 pkt 2 regulaminu terytorialnych komisji wyborczych, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, Miejska Komisja Wyborcza w Staszowie

uchwala, co następuje:

§ 1.

Pani Aneta Agnieszka Sztaba-Derdaś została wybrana na Zastępcę Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Staszowie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej w Staszowie
Małgorzata Ewa Chwała