Zarządzenie nr 46/2018 Bu rmistrza Miasta i Gminy Staszówz dnia 9 marca 2018 rokuw sprawie:  ogłosze nia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku określonych w Programie współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Link do treści zarządzenia