w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/457/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

Treść uchwały