o zebraniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Treść zawiadomienia