Burmistrz Miasta i Gminy w Staszowie, zarządzeniem nr 242/2016 z dnia 7 litopada 2016 roku zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych w zakresie przyjęcia projektu "Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok"

Link do zarządzenia oraz formularza zgłaszania opinii