w sprawie powołania Komisji d/s odbioru przedmiotu zamówienia/dostawy zadania pn.: "Doposażenie bazy dydaktycznej szkół" - dodatkowe pomoce dydaktyczne, realizowanego w ramach projektu "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas l-lll w Gminie Staszów" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic, w jakości usług edukacyjnych.

Treść zarządzenia