O G Ł O S Z E N I E

W dniu 18 października 2023 roku (środa) o godz. 13:00 odbędzie się XCIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE, zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.

Tematem obrad sesji będzie:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 21 września 2023 roku.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu – projekt nr 742/23,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2023 – 2037 – projekt nr 748/23,
c) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2023 rok – projekt nr 749/23,
d) zmiany Uchwały Nr LXV/536/2022 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii gminy Staszów na lata 2022 – 2025 – projekt nr 744/23,
e) stwierdzenia wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Staszowie na kadencję 2024 – 2027 – projekt nr 743/23,
f) ustanowienia pomników przyrody na terenie gminy Staszów – projekt nr 745/23,
g) wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Staszów nieruchomości gruntowej w drodze darowizny – projekt nr 746/23,
h) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej – projekt nr 747/23.
5. Wolne wnioski, w tym:
- informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Staszowie o wynikach dokonanej analizy oświadczeń majątkowych za 2022 rok;
- informacja Burmistrza Miasta i Gminy Staszów o wynikach dokonanej analizy oświadczeń majątkowych za 2022 rok;
- informacja Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z działalności za okres od 19.09.2023 r. do 16.10.2023 r.
6. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Staszowie
( - ) Ireneusz Kwiecjasz