OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Staszów
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 977)
zawiadamiam strony postępowania,
że postanowieniem z dnia 25.08.2023 r. znak: IPP-II.6733.17.2020.IX sprostowano z urzędu w decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Staszów nr 20/2020 z dnia 21.07.2020 r. znak: IPP- II.6733.17.2020.IX o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej wewnętrznej oraz zjazdu publicznego na części działek nr ewid. 423/1, 423/2 i 549 obręb Wiśniowa Poduchowna, gm. Staszów, oczywistą omyłkę pisarską.
Przy określaniu parametru szerokości jezdni zamiast „szerokość jezdni „4m-5m” wpisano „szerokość jezdni 4m”.
Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 26.08.2023 r. do dnia 08.09.2023 r.
W ww. terminie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (pokój nr 216) można zapoznać się z treścią postanowienia.
Od postanowienia służy stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Staszów, w terminie 7 dni, tj. do dnia 15.09.2023 roku.

 

Z up. Burmistrza
mgr Lidia Złotnik
Z-ca Kierownika Wydziału
Inwestycji i Planowania Przestrzennego

Pełna treść obwieszczenia [plik pdf]