w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Treść uchwały

link do Aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego