O G Ł O S Z E N I E
W dniu 28 kwietnia 2022 roku (czwartek) o godz. 13:00 odbędzie się LXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE, zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.
Tematem obrad sesji będzie:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 8 kwietnia 2022 roku.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2022 – 2035 – projekt nr 541/22,
b) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok – projekt nr 542/22,
c) udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – projekt nr 545/22,
d) udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu przyznawania świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, jego wypłaty oraz weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia – projekt nr 539/22,
e) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 – 2024 w gminie Staszów – projekt nr 540/22,
f) ustanowienia pomnika przyrody na terenie gminy Staszów – projekt nr 537/22,
g) ustanowienia pomników przyrody na terenie gminy Staszów – projekt nr 538/22,
h) zmiany uchwały Nr LXV/537/2022 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Staszów – projekt 535/22,
i) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Staszów – projekt nr 536/22,
j) wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości – projekt nr 543/22,
k) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy – projekt nr 544/22.
5. Wolne wnioski w tym:
- informacja Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z działalności za okres od 29 marca 2022 roku do 26 kwietnia 2022 roku.
6. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Staszowie
(-) Ireneusz Kwiecjasz