O G Ł O S Z E N I E

W dniu 31 stycznia 2022 roku o godz. 12:00 odbędzie się LXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE, zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) w zdalnym trybie obradowania z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej).

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 12 stycznia 2022 r.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu – projekt nr 502/22,
b) udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu – projekt nr 503/22,
c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2022 – 2035 – projekt nr 504/22,
d) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok – projekt nr 505/22,
e) dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług Grupa 5, 6, 7, 8, 9 na terenie gminy Staszów - projekt nr 506/22,
f) przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Staszów – projekt nr 509/22,
g) wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej do Komisji stypendialnej w 2022 roku – projekt nr 507/22,
h) przyznania pierwszeństwa w nabywaniu budynków użytkowych ich najemcom oraz wyrażenia zgody na ich zbycie wraz z gruntem niezbędnym do racjonalnego z nich korzystania – projekt nr 508/22,
i) rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Staszów – projekt nr 510/22,
j) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Staszów i Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Staszów – projekt nr 511/22.
5. Wolne wnioski w tym:
- informacja Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z działalności za okres od 11.01.2022 r. do 27.01.2022 r.
6. Zamknięcie sesji.

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej w Staszowie
( - ) dr Beata Gajek - Dyl