OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. 2022 r. poz. 2233 ze zm.)
Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
zawiadamia o podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miejskiej w Staszowie w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Staszów w 2022 roku.
Uwagi i propozycje można składać w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości - własnoręcznie podpisane z podaniem imienia, nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu. Z treścią ww. projektu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, pokój nr 7 w godzinach 700 – 1500.
Uwagi oraz propozycje zmian do ww. projektu można wnosić:
• na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów;
• drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Uwagi są rozpatrywane przez Burmistrza Miasta i Gminy Staszów w terminie 14 dni od dnia upływu terminu ich składania.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez umieszczenie:
• na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie;
• w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.
Podano do publicznej wiadomości dnia: 19 stycznia 2022 r.

Z up. BURMISTRZA
dr Ewa Kondek
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy

dokument źródłowy [wersja pdf]