O G Ł O S Z E N I E

W dniu 12 stycznia 2022 roku (środa) o godz. 14:00 odbędzie się LXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE w zdalnym trybie obradowania z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej).

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 30 grudnia 2021 roku.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2022 – 2035 – projekt nr 499/22,
b) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok – projekt nr 500/22.
5. Wolne wnioski, w tym:
- informacja Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z działalności za okres od 30.12.2021 r. do 10.01.2022 r.
6. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Staszowie
(-) Ireneusz Kwiecjasz