O G Ł O S Z E N I E
W dniu 10 listopada 2021 roku (środa) o godz. 12:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się LVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE.
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28 października 2021 r.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Staszów – projekt nr 471/21,
b) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Staszów – projekt nr 469/21,
c) wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr IX/67/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Staszów – projekt nr 468/21,
d) zmiany Uchwały nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla radnych Rady Miejskiej w Staszowie oraz należności z tytułu zwrotu podróży służbowych – projekt nr 470/21,
e) określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji – projekt nr 472/21,
f) wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Staszów – projekt nr 473/21,
g) dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców - Grupa 5,6,7,8,9 na terenie Gminy Staszów – projekt nr 474/21,
h) dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców - Grupa 2 gmina Staszów: dla miejscowości: Wiązownica Duża, Wiązownica Mała, Wiązownica Kolonia, Smerdyna – projekt nr 475/21.
5. Wolne wnioski w tym:
- informacja Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z działalności za okres od 27.10.2021 r. do 08.11.2021 r.
6. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Staszowie
(-) Ireneusz Kwiecjasz