OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Staszów
Zgodnie z art. art. 49 oraz art. 131, art. 133 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w związku  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.)
zawiadamiam,
że od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Staszów Nr 29/2021 znak: IPP-II.6733.27.2021.IX z dnia 11.10.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn 63 mm na części działek o nr ewid. 187/5, 187/7, 187/9, 187/13 obręb Oględów, gm. Staszów wraz z przyłączem do punktu gazowego na działce nr 187/9 oraz na części działek o nr ewid. 25/1, 25/3, 25/6, 25/7, 25/9, 26/1, 26/5, 26/9, 27/2, 27/4, 27/5, 27/7, 27/10, 27/11, 27/13 obręb Staszów wraz z przyłączami do punktów gazowych na działkach 27/10, 27/13, 25/7, 25/6, wydanej na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce działającej przez pełnomocnika, odwołanie wniosła Pani Urszula Małyga, będąca stroną postępowania w tej sprawie.
Odwołanie wraz z aktami sprawy, w dniu 02.11.2021 r. zostanie przesłane do rozpoznania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.
Jednocześnie na podstawie art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego informuje się, że strony w sprawie lub ich pełnomocnicy mogą zapoznać się co do zebranych dowodów i materiałów w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Kielcach.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z up. Burmistrza
mgr inż. Grzegorz Klimek
Kierownik Wydziału Inwestycji
i Planowania Przestrzennego

Dokument źródłowy [wersja pdf]