O G Ł O S Z E N I E
W dniu 28 października 2021 roku o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu
Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się LV SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE.
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 16 października 2021 r.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2021 – 2035 – projekt nr 462/21,
b) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2021 rok – projekt nr 463/21,
c) zmiany Uchwały Nr XXXV/310/2020 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Staszów na 2021 rok – projekt nr 464/21,
d) zmiany Uchwały Nr XLV/369/2021 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 6 czerwca 2021 roku w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa – projekt nr 465/21,
e) zmiany uchwały Nr XLVI/379/2021 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w gminie, których właścicielem lub zarządcą jest gmina Staszów oraz warunków i zasad korzystania z nich – projekt nr 466/21.
5. Wolne wnioski w tym:
- informacja Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z działalności za okres od 13.10.2021 r. do 26.10.2021 r.
6. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Staszowie
(-) Ireneusz Kwiecjasz