OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Staszów
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) oraz z art. 10 § 1, art. 49 i art 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)
zawiadamiam,
że projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn 40 mm i ciśnieniu roboczym MOP 0,5 MPa oraz długości ok. 20 m na części działek o nr ewid. 2716, 2731, 5896 obręb Staszów-miasto, został przekazany do uzgodnienia przez:
1. Marszałka Województwa Świętokrzyskiego,
2. Starostę Staszowskiego,
3. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach Delegatura w Sandomierzu.
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz Starosta Staszowski nie zajęli stanowiska w terminie 2 tygodni od daty otrzymania projektu decyzji, co jest równoznaczne z jego uzgodnieniem.
Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków Delegatura w Sandomierzu postanowieniem z dnia 15.09.2021 r. znak: DS.N.UR.5151.76.2021 pozytywnie uzgodnił projekt decyzji.
Zarządca drogi gminnej nie zajął stanowiska w terminie 2 tygodni od daty otrzymania projektu decyzji, co jest równoznaczne z jego uzgodnieniem.
Informujemy, że został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 29.09.2021 r. do dnia 12.10.2021 r.
W terminie 7 dni, tj. do dnia 19.10.2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (II piętro, pokój nr 216) można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.
Po upływie wyżej zakreślonego terminu, sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.
Wgląd w akta jest nieobowiązkowy.

Z up. Burmistrza
mgr inż. Grzegorz Klimek
Kierownik Wydziału Inwestycji
i Planowania Przestrzennego

Dokument źródłowy [wersja pdf]