OBWIESZCZENIE
w sprawie konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Staszowie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
Na podstawie art. 7 ust. 3 i w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485).
Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
zawiadamia o konsultacjach społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Staszowie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
Zakres konsultacji społecznych obejmuje określenie zasad dotyczących wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 28.09.2021 r. do dnia 28.10.2021 r. w następujących formach:
1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
a) drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt uchwały Komitet Rewitalizacji”.
b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Staszów, ul. Opatowska 31, 28–200 Staszów, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt uchwały Komitet Rewitalizacji”.
c) bezpośrednio do sekretariatu w budynku Urzędu Miasta i Gminy Staszów w godzinach pracy Urzędu.
2. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie propozycji zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji. Spotkania mogą być przeprowadzane również za pomocą środków porozumiewania się na odległość, zapewniających jednoczesną transmisję wizji i dźwięku Szczegółowy termin i miejsce podane zostaną co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem.
3. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Miasta i Gminy Staszów, ul. Opatowska 31, 28–200 Staszów, w sekretariacie w godzinach pracy Urzędu.
Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 3) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Rada Miejska w Staszowie.
Formularz konsultacyjny oraz projekt ww. uchwały wraz z załącznikami dostępne będą od dnia 28.09.2021 r.:
- w wersji papierowej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Staszów, ul. Opatowska 31, 28–200 Staszów w sekretariacie, w godzinach pracy Urzędu;
- w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Staszów (www.staszow.pl) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej (www.bip.staszow.pl).
Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 Ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, a w przypadku formy o której mowa w pkt 1 – również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Zamieszczenie na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących wszystkich przeprowadzonych form konsultacji społecznych kończy te konsultacje.

Z up. Burmistrza
Dr Ewa Kondek
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy

Dokument źródłowy [wersja pdf]