O G Ł O S Z E N I E
W dniu 28 czerwca 2021 r. o godz. 11:00 odbędzie się XLVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE, zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.) w sali konferencyjnej UMiG w Staszowie.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 9 czerwca 2021 r.
4. Raport o stanie Miasta i Gminy Staszów za 2020 rok.
a) debata nad raportem,
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów wotum zaufania - projekt nr 376/21.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2020 rok:
- omówienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz informacją o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Staszów za 2020 rok;
- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami;
- przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów za 2020 rok;
- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów za 2020 rok;
- dyskusja
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2021– 2035 - projekt nr 379/21,
b) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2021 rok – projekt nr 380/21,
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok wraz z  sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2020 rok – projekt nr 377/21,
d) udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2020 rok – projekt nr 378/21,
e) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko – Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie za 2020 rok – projekt nr 372/21,
f) przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2026 – projekt nr 373/21,
g) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach – projekt nr 374/21,
h) określenia przystanków komunikacyjnych w gminie, których właścicielem lub zarządcą jest gmina Staszów oraz warunków i zasad korzystania z nich – projekt nr 375/21,
i) wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości gruntowej – projekt nr 368/21,
j) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, przysługującego gminie Staszów prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności – projekt nr 369/21,
k) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze przetargu – projekt nr 370/21,
l) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej – projekt nr 371/21,
m) pozostawienia petycji bez rozpatrzenia – projekt nr 381/21.
7. Wolne wnioski w tym:
- informacja Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z działalności za okres od 25.05.2021 r. do 24.06.2021 r.
8. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Staszowie
(-) Ireneusz Kwiecjasz