Deklaracja dostępności serwisu Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie

Urząd Miasta i Gminy w Staszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-30. Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Filmy opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, nie posiadają napisów dla osób głuchych. Napisy są dodawane sukcesywnie do najnowszych filmów.

Przy publikacji dużej ilości odnośników (niebieskie napisy) obniża się parametr kontrastu na stronie. Pracujemy nad poprawą kontrastu dla tego rodzaju stron.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Przy samoocenie wykorzystano dostępne narzędzia do oceny zgodności stron internetowych z wymaganiami WCAG.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobami odpowiedzialnymi za działanie strony: Paweł Przewoźniak, Kamil Malinowski, adres poczty elektronicznej informatyk@staszow.pl. Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu 15 864 83 85 oraz 15 864 83 86. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów

Obiekt jest budynkiem wolnostojącym, składającym się z dwóch zasadniczych brył:

  1. Pierwsza z nich to budynek główny czterokondygnacyjny, podpiwniczony, w którym mieszczą się pomieszczenia biurowe, natomiast w piwnicach znajduje się archiwum, magazyny i garaże dla 5 samochodów osobowych. Przed budynkiem znajduje się parking dla pojazdów samochodowych, na którym wydzielone są i odpowiednio oznaczone 2 miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku głównego odbywa się od ulicy Opatowskiej poprzez schody lub przy pomocy podjazdu dla niepełnosprawnych. Korytarz na parterze budynku przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na parterze znajduje się również Biuro Obsługi Klienta, stolik oraz ogólnodostępna łazienka spełniająca wymogi osób niepełnosprawnych. Wejście na poszczególne kondygnacje odbywa się wyłącznie poprzez schody, przy których zamontowane są barierki i obustronne poręcza.
  2. Druga bryła to połączona za pomocą „przewiązki” jednokondygnacyjna część budynku, w której mieszczą się dwie sale zebrań. Zarówno korytarz, jak i pomieszczenia umożliwiają korzystanie przez osoby niepełnosprawne, w tym na wózkach inwalidzkich.

W budynku Urzędu istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

Ponadto w myśl ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, a tym samym także do budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie. Warunkiem wejścia na teren budynku Urzędu z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku Urzędu z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.