w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn:„Wykonanie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zamówienia podstawowego pn: „Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie” realizowana w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Staszów w miejscowościach Mostki i Staszów”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Bieżące utrzymanie i konserwacja elementów pasa drogowego”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Budowa boiska do siatkówki plażowej – sołectwo Stefanówek”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Wykonanie utwardzenia pod trybuny przy boisku bocznym Stadionu Miejskiego w Staszowie. ”

Treść zarządzenia

w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 10/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 16 stycznia 2008 r.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Montaż przepustów drogowych ” w miejscowości Poddębowiec

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Remont mostu na Kacance – sołectwo Wiązownica Duża ” -w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018 w miejscowości Wiązownica Duża

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „ Budowa chodnika przy drodze gminnej – sołectwo Czajków Północny” -w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018 w miejscowości Czajków Północny

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „ Budowa chodnika przy drodze gminnej – sołectwo Czajków Północny – opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej” -w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018 w miejscowości Czajków Północny

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania „Dostawa sceny mobilnej, barierek stalowych, bramy pneumatycznej, namiotu ekspresowego, oświetlenia scenicznego i agregatu prądotwórczego w ramach zadania „Plenerowa Gmina Staszów – zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej SOK”, współfinansowanego z Programu Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury Część Nr 2 – Dostawa bramy stałociśnieniowej i namiotu ekspresowego

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „ Rozbudowa placu zabaw i boiska przy świetlicy w Sielcu” -w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „ Remont i zakup wyposażenia boiska przy świetlicy w Sielcu” -w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego w Staszowie przy ul. Rynek 1

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „ Zagospodarowanie terenu placu zabaw oraz uzupełnienie i montaż urządzeń na placu zabaw” -w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018 w miejscowości Łukawica.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „ Wykonanie robót budowlanych na działce 212/1 związanych z zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjne” -w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018 w miejscowości Łaziska

Treść zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok

Treść zarządzenia

Treść załącznika do zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Utwardzenie pobocza przy drodze gminnej Nr 0037305 nowy numer 3850185T ul. Szkolna w Koniemłotach” -w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018 w miejscowości Koniemłoty

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Przebudowa ulicy Koszarowej w Staszowie .”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Remont zaplecza szatni na boisku sportowym” - w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018 w miejscowości Koniemłoty

Treść zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Bieżące remonty dróg.”

Treść zarządzenia

W sprawie powołania Komisji d/s odbioru usługi edukacyjnej w zakresie prowadzenia poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w ramach realizacji projektu pod nazwą „INTERAKTYWNA M@TEM@TYK@”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie: 8.3.2. Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych (projekty konkursowe.)

Treść zarządzenia

W sprawie powołania Komisji d/s odbioru usługi edukacyjnej w zakresie prowadzenia doradztwa edukacyjno-zawodowego w ramach realizacji projektu pod nazwą „INTERAKTYWNA M@TEM@TYK@”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie: 8.3.2. Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresi kompetencji kluczowych (projekty konkursowe.)

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: Budowa pomnika w Staszowie w ramach zadania: „Przebudowa pomnika upamiętniającego I Batalion 2 Pułku Piechoty Legionów stacjonujących w Staszowie w latach 1923-1939”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia likwidacji garażu blaszanego znajdującego się w miejscowości Wólka Żabna.

Treść zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s przeglądu gwarancyjnego zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Wola Osowa nr 2 (stary numer 003770 T) Nowy nr 385057 T od km 0+000 do km 0+690 .”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „ Rozbudowa ulic na Osiedlu Staszówek w Staszowie w zakresie ulicy Wiśniowej, Akacjowej i Czereśniowej.”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Staszowie.”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Budowa parkingu w miejscowości Wiśniowa Poduchowna – dz. nr 423/2” - aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Wykonanie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zamówienia podstawowego pn: „Remont dróg przy użyciu kruszywa kamiennego”w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018 dla miejscowości Podmaleniec,Sztombergi, Wiązownica Duża, Wola Osowa”

Treść zarządzenia

w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Staszów

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie na wybór inwestora do spółki celowej w celu realizacji programu mieszkaniowego w ramach Rządowego Programu „Mieszkanie plus”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania „Dostawa oświetlenia scenicznego i agregatu prądotwórczego w ramach zadania „Plenerowa Gmina Staszów – zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej SOK”, współfinansowanego z Programu Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.:
- „Renowacja Pałacu w Wiśniowej – II etap”.
- Nadzór inwestorski nad zadaniem: „Renowacja Pałacu w Wiśniowej – II etap”.

Treść zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 385020T w Grzybowie od km 0+680 do km 0+800 oraz od km 0 + 800 do km 1 +390 .”

Treść zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok

Treść zarządzenia

Treść załącznika do zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadań pn:
- „Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie” realizowana w ramach projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Staszów w miejscowości Mostki i Staszów”.
- „Nadzór inwestorski nad rozbudową budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie” realizowaną w ramach projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Staszów w miejscowości Mostki i Staszów”.

Treść zarządzenia