w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego