O G Ł O S Z E N I E

W dniu 1 marca 2022 roku (wtorek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Staszowie odbędzie się LXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 31 stycznia 2022 r.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2022 roku przez Gminę Staszów – projekt nr 520/22,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2022 – 2035 – projekt nr 518/22,
c) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok – projekt nr 519/22,
d) zmiany Uchwały Nr LX/502/2021 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2021
r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Staszów na 2022 rok – projekt nr 517/22,
e) przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej w Staszowie za 2021 rok – projekt nr 521/22,
f) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Staszowie na 2022 rok – projekt nr 522/22,
g) przyznania pierwszeństwa w nabywaniu budynków użytkowych ich najemcom oraz wyrażenia zgody na ich zbycie wraz z gruntem niezbędnym do racjonalnego z nich korzystania – projekt nr 512/22,
h) wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości – projekt nr 513/22,
i) wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku położonym w Staszowie przy ul. Rynek 1 na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy - projekt nr 514/22,
j) wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – projekt nr 515/22,
k) wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu – projekt nr 516/22.
5. Wolne wnioski w tym:
- informacja Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z działalności za okres od 28.01.2022 r. do 24.02.2022 r.
6. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Staszowie
(-) Ireneusz Kwiecjasz