OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2021 poz.735) dalej k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2021 poz. 247 ze zm.)
Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
zgodnie z art. 9 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021, poz. 735 ze zm.),
 zawiadamia strony postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa chlewni macior i odchowu prosiąt wraz z urządzeniami
towarzyszącymi, na działkach nr 696 i 697 na terenie wsi Oględów, gmina Staszów”, że w dniu 17.11.2021 r. Inwestor przedmiotowego przedsięwzięcia złożył uzupełnienie dotychczas zgromadzonego materiału dowodowego, w postaci aneksu do Raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Do Raportu dołączone zostały również: uproszczone wypisy z rejestru gruntów (obszar oddziaływania) wraz z mapą ewidencyjną, pismo Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o. o. z dn. 13.10.2021 r., oraz list intencyjny dotyczący współpracy z Biogazownią Małopolską Sp. z o. o. Mając na uwadze zalecenia Wojewódzkiego Sąd u Administracyjnego w Kielcach, organ I instancji jest aktualnie na etapie oceny złożonego materiału dowodowego, którego zakres i treść wprowadzają istotne zmiany do prowadzonego obecnie postępowania administracyjnego.
Zgodnie z art. 73 ww. ustawy, strony mają prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, pokój nr 7. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.
Zawiadomienie stron o czynnościach organu administracji publicznej następuje przez niniejsze obwieszczenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Staszów, oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowościach: Staszów, Gaj Koniemłocki, Grzybów, Koniemłoty, Oględów, Sielec i Ziemblice.
Obwieszczenie uznaje się za doręczone po 14 dniach od daty jego publicznego ogłoszenia.
Wskazuje się dzień 22.12.2021 r. jako dzień publicznego ogłoszenia.

Z up. Burmistrza
dr Ewa Kondek
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy

Dokument źródłowy