Burmistrz Miasta i Gminy Staszów informuje, że zamierza ogłosić konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Staszowskiego Ośrodka Kultury.
Postępowanie konkursowe rozpocznie się wraz z podjęciem zarządzenia w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Staszowskiego Ośrodka Kultury, nie później niż do dnia 23 października 2021 r.
Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego ustala się na dzień 17 grudnia 2021 r.
Informację o zamiarze ogłoszenia konkursu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie oraz podaje się do wiadomości pracownikom Staszowskiego Ośrodka Kultury poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie instytucji oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.


Burmistrz
Miasta i Gminy Staszów
/-/ Leszek Kopeć

Dokument źródłowy [wersja pdf]