OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Staszów
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) oraz z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 735)
zawiadamiam,
że projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn 63 mm na części działek o nr ewid. 360, 378, 389, 390, 391/1, 392, 393, 404/2, 415/1, 415/2, 654, 675, 676, 707, 708/1,708/2 obręb Oględów, gm. Staszów, został przekazany do uzgodnienia przez:
1. Marszałka Województwa Świętokrzyskiego,
2. Starostę Staszowskiego,
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz Starosta Staszowski nie zajęli stanowiska w terminie 2 tygodni od daty otrzymania projektu decyzji, co jest równoznaczne z jego uzgodnieniem.
Zarządca drogi gminnej nie zajął stanowiska w terminie 2 tygodni od daty otrzymania projektu decyzji, co jest równoznaczne z jego uzgodnieniem.
Informuję, że został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 31.08.2021 r. do dnia 13.09.2021 r.
W terminie 3 dni, tj. do dnia 16.09.2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (II piętro, pokój nr 216) można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy, oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.
Po upływie wyżej zakreślonego terminu, sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.
Wgląd w akta jest nieobowiązkowy.

Z up. Burmistrza
mgr inż. Grzegorz Klimek
Kierownik Wydziału Inwestycji
i Planowania Przestrzennego

Dokument źródłowy [wersja pdf]