w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/207/2019 Rady Miejskiejw Staszowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Staszów na 2020 rok

Treść uchwały